AVVISO: Questo sito a breve non sarà più raggiungibile, Filo Diretto News con le sue notizie ed i suoi servizi sono disponibili al nuovo indirizzo web: www.filodirettonews.it
Oggi è 
 
 
   

 mercoledì 1 aprile 2015

POESIA

‘A partenza

di Lillo Centorrino


alt

Missina: arrivi n’ta stazioni,
n’chianannu supra ‘u trenu
ti pigghia lu sconfortu,
lurdia, disordini e desolazioni.
Ma quantu è stranu l’essiri umanu!

E intantu semu arrivati ‘o portu,
picchi di la stazioni,
la nostra prima sosta
è intra lu traghettu:..
ancora sivi , buci e confusioni
e a nui chistu nun ni sposta
e nun suffremu mancu di rigettu!

Un viaggiu n’amu ‘a fari,
nun cettu di piaciri,
ma p’annari ‘a circari
un postu ‘i travagghiari!

Ti custa lu bigliettu
chi fai n’ta l’agenzia
oppuru su internettu,
picchì n’ta la stazioni
c’è puru ‘stu difettu:..
rara è ‘a... biglietteria!

Nun ni parramu propriu
si ti voi avventurari
pinsannu ‘i caminari
cu’ ‘na gran bedda machina,
(cussì ti poi... fimmari)
t’assicuru io,
n’ta strada pì Salernu
ci su’ tanti ‘i ddi sosti (.. e guasti)
chi ti pari nù ‘nfernu,
e anziché arruvari llienatu,
stai tranquillu c’arrivi mistuto!

Si poi soddi e tempu voi ittari,
scegliti l’aereu pì viaggiari,
valigi a misura e anticipu d’un’ura.
Perciò si a Catania o a Riggiu t’a ‘mbarcari,
è megghiu chi nu ti vai a curcari.
E allura: viaggiari o non viaggiari,
caminari o stari femmu?
Ma cù ‘sti mezzi unn’amu annari,
cunnutu lu guvernu!

Eppuru, sai chi ti dicu,
a tia, me caru amicu:
io mi ni staiu ‘a casa
e tu, si voi viaggiari,

venimi a... salutari!


 


Altre Notizie su

Cultura e Società > Poesie


 
Sostenitori
 
 
© 2011/21 - Filo Diretto News | Reg. Tribunale di Messina n° 4 del 25/02/2011 | Dir. Resp. Domenico Interdonato | Condirettore Armando Russo
Redazione - Via S. Barbara 12, 98123 Messina - P.Iva 02939580839